tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Kalp Sağlığı

Koroner arterlerdeki lezyonun şiddetine göre hastalığın derecesi de değişmektedir. Damar lümeni % 20-30-40 oranın­da daralsa...
Yapılan çeşitli araştırmalar koroner arter hastalıklarının birtakım hazırlayıcı faktörlerin varlığında daha çok görüldüğü ortaya çıkmıştır....
Arteryoskleroz kalp enfarktüsü, beyin trombozu ve beyin kanaması olgularının başlıca nedenidir. Ayrıca bacak kangren­lerinin büyük...
Koroner arterler kalbimizi besleyen ve ona fonksiyonlarını yapabilmesi için gerekli oksijen ve besin maddelerini taşıyan...
Diğer tüm hastalıklarda olduğu gibi kalp hastalıklarının teşhisi için öncelikle bir hekimin muayenesi şarttır. Hekim,...
Vücudumuzda gerekli oksijen ve besin maddelerini taşıyan kalbimiz bu görevini yerine getiremediği zaman gerek bizzat...
Yaşam için çok önemli bir görevi üstlenmiş olan kalbimiz so göğüs boşluğunda yer alır. Ortalama...
Tedavi Tansiyon hastalığı müzmin bir hastalıktır. Bazı cinsleri müstesna tamamıyla bir ilâçla geçirmeye imkân yoktur....
Tansiyon yüksekliğinin sebepleri Tansiyon yüksek­liğinde esas mekanizma, ufak atardamarların daralması ve kalpten çıkan damarların önün­de...
Tansiyon nasıl ve neden yükselir? Vücudumuzdaki damarlar şu kısımlardan yapılmıştır : 1, Atardamarlar. – Büyük,...
Kalp vücudu beslemek ve süprüntü mad­delerini vücuttan dışarı atmak için büyük mik­tarda kanı damarlar içersinde...
Kalp Hastalarına Hangi İşler Zararlıdır? İstatistiklere bakılırsa miyokart enfarktü­sü geçirmiş olan hastaların yüzde ellisi tama­men...
Ne zaman Göreviniz başına dönebilirsiniz? Vazifeleri oturak onlanlar üç ay sonra çalışmaya başlıyabilirler. Umumiyetle plân...
İklim ve kalp: Birçok kimseler sıcak iklimin kalbe daha iyi geldiğini sanırlar. Fakat iklimin kalp...
Spor Her türlü müsabaka yasaktır. Sizin için en iyi spor, düz yolda, tok karnına olmamak...
Sosyal hayatınız ve kalp sağlığı Genellikle şayet şifa tam gerçekleştiyse daha önceki temkinli davranışınızı, eskisine...
Kilonuza dikkat ediniz. Kilonuzu azaltırsanız kalbin yükünü de azaltmış olursunuz. Zayıflayınca kendinizi da­ha iyi hissedeceğinize...
Kabız kalmamağa çalışınız. Kabız kalmak, herkes için kötüdür. Bağırsaklarda süprüntü maddelerinin birikmesi gayrisıhhîdir ve birçok...
Alkollü içkiler kullanılabilir Alkol de vazodilâtatördür, yani kan damar­larını genişletir. Alkolün tesiri bilhassa deri da­marları...
Eskiden kalp hastalarında çay kahve en ev­vel menedilen şeylerdi. Sebebi de bunların münebbih oluşu ve...
Tütün damar büzücüdür. Yâni derinizin sathına yakın ufak kan damarlarını daraltır. Lâkin sigaranın kalp damarlarına...
Kalp Sağlığınız İçin Şişmanlık İyi Değildir Enfarktüse zayıflar şişmanlardan daha iyî tahammül etmektedir. Lüzumundan fazla...
a) Antikoagülanlar: Kanın pıhtılaşmasını durduran ilâçlar: Kalp damarlarında ikinci bir pıhtı teşekkü­lünü veya bacak damarlarında...
Ruhî, dimağı sükûnet Bedenî istirahat kadar ruhî sükûna da ih­tiyacınız vardır. Heyecanlandığınız, kızdığınız, hiddetlendiğiniz zamanlar...
Kalp Enfarktüsünün Tedavisi Tıbbın devamlı surette hamleler yapmak­ta olduğu bir devirde yaşamaktayız. Her gün yeni...
Arazları Nelerdir? Kalb enfarktüsünün arazlarını kısaca yaz­maktan maksadım kendinizde veya yakınlarnızdan birinde bu arazlara rastlarsanız...
Kalb enfarktüsüne kimler yakalanır, arazları nelerdir?Kaib enfarktüsü umumiyetle erkeklerde kadınlardan daha fazla görülmektedir. Blanc ve...
Kolesterolün damar sertleşmesi yaptığına nasıl hükmediyoruz? Vücudun neresinde damarlar sertleşmişse onun duvarında bol miktarda kolesterol...
Damar sertleşmesi neden olur? Bu hususta iki teori vardır : 1. Zorlanma teorisi.Kalbin her çarpışında...
MİYOKART ENFARKTÜSÜ Nedir?; Yeni bir hastalık mıdur? Artmakta mıdır? Miyokart enfarktüsü kalb damarlarından bi­bisinin birden...
Kalb Anjini Hastalığın Seyri Kalb anjininin seyri son derece mütehavvildir. Bâzılarında miyokart enfarktüsü teşek­kül eder...
Kalp damarlarının sertleşmesi ( KORONER YETMEZLİĞİ): Kalbi besleyen damarlara koroner damar­ları veya taç damarları dendiğini...
Kalbin kuvveti henüz yerinde ise mitral darlığı, mitral yetmezliği, aorta darlığı, aorta yetmezliği gibi kalb...
Tedavi Esas tedavi amleliyatladır. Bu gün Ameri­ka’da Hufnagel tarafından bu gevşemiş ka­pakların önüne plâstik bir...
Şikâyetler Birçok hastaların hiçbir şikâyeti yoktur. Tesadüfen genel bir muayene esnasında farkedilir. Bir kısım hastalar...
Ekseriya romatizma hastalığının aorta ka­paklarında yerleşmesi neticesi bu kapakçıklar kalınlaşır, sertleşir, büzüşür ve deliği tam...
Tedavi İhtilât yoksa diğer kapak hastalıklarında yapılan tedbirlere başvurulur. Amerika’da da­ralan kapaklar ameliyatla açılabilmektedir. Ödem...
Sol karıncık ile aorta denen, ve sol karıncık­tan çıkıp temiz kanı vücuda götüren, büyük bir...
Tedavi İhtilât yoksa kalb kifayetsizliği bulunnu-yan kapak hastalıkları bahsinde anlatılan ted­birlere başvurulur. Esas tedavi ameliyatladır....
Sebep, hemen daima romatizmadır. Mitral yetmezliği hiç ilerlemeden olduğu gibi kalabilir ve bazan hasta farkına...
Mitral darlığının aksine olarak bu hastalık­ta mitral kapağı, sol karıncık takallüs ettiğinde-deliği tam kapayamaz ve...
Mitral Darlığının Tedavisi Hastalığın mahiyetinden anlaşılacağı gibi elimizde gidip de daralmış olan deliği açacak, bir...
Mitral Darlığının Sebebi nedir?Mitral darlığının sebebi romatizmadır. Ana­dan doğma mitral darlığı olduğu da söylenmek­te ise...
Bu hastalık pratik tababet hayatında gayet ..sık rasladığımız bir kalb arızasıdır. Daha önce anlatıldığı gibi...
Hemen ikiyüz yıldanberi romatizma ile kalb hastalığı arasında bir münasebet bulunduğu bilinmektedir. Kuşpalazı, dizanteri, boğmaca...
Kalbin dıştan bir zarla çevrili olduğunu ve bu zara dış yürek zarı veya perikari dendiğini...
Her canlı hücre bir pil, bir batarya gibi ba­zı elektrik cereyanları husule getirir. İşte kalbte...
Kalb hastalıklarının sebepleri şunlar olabilir: 1. Anemi. – Kansızlık, 2. Hayvani parazitler. – Trişin, sıtma...
Kalbinizden şikâyetle hekime gittiğiniz uzman hekim önce sizi inceden inceye dinler, si birçok sualler sorar....
Vücutta küçük dolaşım, büyük dolaşım ol­duğu gibi bir de bunlar arasında bizzat kalbin kendi kan...
Güncel Konular