tedavisi, belirtileri, Hakkında Bilgi, Nedir

Sindirim Sistemi

İshal Nedir? Halk arasında ishal olarak adlandırılan hastalığın diğer bir adı ise diare’dir. İshal, dışkı...
Midenizin nasıl dolduğunu biliyor musunuz?.. Aşağıdan yukarıya doğru mu doluyor yoksa yukarıdan aşağıya doğru mu...
Beden ağırlığınızın yaklaşık yüzde 70’i sudur ve boşaltım sistemi, çözülebilir atığı boşaltarak, su dengesini sağlama...
Tüm bütün yiyecek ve içecekler sindirim sistemi tarafından parçalanıp, bedenini­zin kullanabileceği (ya da kullanılamayacak durumdaysa...
Kan kusmak, tıbbi olarak hematemez (hematemesis) olarak bilinen ve ciddi olarak, acil tıbbi önlemlerin alınmasını...
Ülser, mide astarında ve duodenumda (onikiparmak bağırsağı) oluşan iltihaplardır. Bu hastalık » her yaşta ortaya...
Işın tedavisinden sonra ortaya çıkan za­rarlar arasında en sık rastlananı ince ve kalınbağırsak lezyonlarıdır. Bu...
1) Karaya halkasının cildi iyi bir biçimde koruyabilmesi için, ya­pay anüsün ölçülerine tam uyma­sının özel...
Birçok ülkede yapay anüslü hastaları ve bu sorunla ilgili çeşitli kesim­lerden insanları bünyesinde toplayan kuruluşlar...
Sağlık Önlemleri Yardımcı gereçlerin hasta için son yönelik düzgün bir bakım açısından be­lirli sağlık önlemlerinin...
Bu alandaki ilerlemeler bütün olumsuz durumların hemen hemen aşılmasını sağlayacak ölçüde başarılıdır. Günü­müzde kullanılan yardımcı...
Bağırsak işlevlerinin düzgün bir biçimde yerine getirilmesinde karşılaşılan güçlükler, yapay anüslü kişilerin psikolojik dengesini bozabilir....
Düzenli Yıkama Düzenli aralıklarla yıkama yönteminde, yapay anüs aracılığıyla belirli miktar­larda ılık su vererek kalınbağırsağın...
Günümüzde yapay anüsle yaşayanların sayısı gittikçe artmaktadır. Son yıllarda tıpta meydana gelen ilerlemeler bu tip...
Laksatifler, yani bağırsak yumuşatıcılar ile etkisi daha güçlü olan müshiller bağırsak hareketlerini artırarak fizyolojik ve...
Vücutta su ve tuz tutulması çoğunlukla kalp, böbrek ve karaciğer hastalıklarından kaynaklanır. Bu hastalıkların tedavisi...
İnce ya da kalın bağırsaklarm çalışması sinir sisteminin denetiminde olduğu için stres, sıkıntı, üzüntülü haller para­sempatik duyarlığı çok fazla olan kişilerde...
İdrar yolu enfeksiyonları çocuklarda sıklıkla görülen bir enfeksiyon türüdür. Kız çocuklarının %3’ünde, erkek çocuklarının %1’inde...
Besinlerin organizma için gerekli enerjiyi sağlamak üzere sindirim sisteminde par­çalanarak yıkılmaları, emilmeleri, bazıları­nın yeniden yapılmaları,...
Boşaltım sisteminin bir organı olan me­sane veya idrar torbası karnın alt bölümünde pelvis boşluğunda bulunur....
Doğuştan veya sonradan çalışma bozuk­luğu sonucu kalın barsağın genişleme­sine tıp dilinde megakolon denir. Çocuklarda doğuştan...
Rektum yoluyla kalınbarsağın son bölüm­lerine özel sıvıların verilmesine lavman veya tenkiye denir. Genellikle (müshil) gibi...
Kabızlık Nedir ve Nasıl Oluşur? Tiroid bezinin az çalışması, şeker hastalığı ve romatizmal hastalıkların seyri...
İnce barsağın bitiminden son barsağa ka­dar, tüm kalın barsağın ya da bir kısmının iltihaplanmasına kolit...
Kloramfenıkol (chloramphenıcol) ilk defa 1947’de streptomyces Venezuelıae kültü­ründen elde edilmiş olan bir antibiyotiktir. Daha çok barsak...
Dışkılamanın yani defekasyonun üç gün­den daha seyrek veya normalden da­ha katı olarak yapılması halinde kabızlık­tan...
Dışkının sulu ve sık olarak çıkmasına ishal veya diyare (diarrhea) denir. İshal durumu bir hastalık...
Böbreklerde kanın süzülmesi sonucu mey­dana gelerek üreterler yoluyla mesaneye geçip biriken ve uretra yoluyla da...
Hipernefrom, böbreğin habis tümörlerin­den biri yani kanseridir. Küçük çocuklar­da görülen Wilms tümöründen farklı ola­rak hipernefrom...
Hidronefroz, böbreği büyüten çeşitli se­beplerden sonra meydana gelen hastalık halidir. Böbreğin pelvis renalis denilen bölgesi...
Halk içinde “basur”olarak adlandırılan bu hastalık, uzun süre oturmaktan, çok fazla acı yemekten, kabızlıktan, hamilelikten...
Sindirim, besin maddelerinin en basit yapı taşlarına kadar parçalanması ve kana geç­mesi yani emilmesi demektir....
İnsanlarda, özellikle çocuklarda yağlı is­hallere sebep olan tek hüçreli parazitler­den Giardia lamblia’nın yaptığı hastalığa giardiasis...
Sindirim fonksiyonunun düzenli çalışması için gerekii olan, mide salgısındaki hidroklorik asit.amilaz, lipaz, tripsin, selluloz, pepsin...
Dışkının doğal olmayan başka bir boşluktan dışarı atılması durumudur. Dışkı, anüsten baş­ka bir delikten sızar....
Normal olorak vücuttan atılması refleksler­le düzenlenen ve kısmen irademize bağlı olan dışkılama ve idrar etme...
Dizanteri bir kalınbarsak hastalığıdır. Ka­lın barsakta ülserasyonlar, ishal ve sürekli defekasyon yani aptese çıkma isteği...
İdrar Yolu Hastalıkları-Boşaltım Sistemi Hastalıkları İki böbrek, iki idrar borusu (üreter). idrar torbası, yani mesane...
Barsak Tıkanmaları Barsak tıkanmasına genel olarak Meus adı verilir ve değişik şekillerde meydana gelir. İnce...
Barsak Paraziti Hastalıkları Barsakta yaşayan parazitler nedeniyle ortaya çıkan hastalıklara barsak parazitosu denir. Sarsaklara dışarıdan...
İnce barsakların kalın barsağa açıldığı çekum bölgesinde kalın barsağın bir uzantısı olan apandisin iltihaplanmasına apandisit...
Anüs Barsağın en son kısmı olan rektumun bittiği ve dışkının dışarı atıldığı deliğe anüs denir....
Antihelmintikler İnsan barsağında yaşayan çeşitli parazitleri; yuvarlak kurtları, kancalı kurtları, so^ lucanları, şeritleri yani helmintleri...
Bağırsak boşluğunda yaşayan ve oradan dokulara da geçerek hastalıklara neden olan yuvarlak kurtlardan Ankilostoma duo-denale...
Amipli Dizanteri Amipli dizanteri yiyecek ve içeceklerle barsaklara giren Entamoeba histolytica adındaki parazitin neden olduğu...
Albüminuri Albüminüri, böbreklerden geri alındığı için normalde çıkmaması gereken albüminin idrarda görülmesi halidir. Bu olaya...
Güncel Konular